Jätemaksutaksa

 

Jätehuollon kustantaminen

Suomessa jätehuolto kustannetaan pelkästään jätteen tuottajilta kerättävillä maksuilla, eikä esimerkiksi verovaroilla. Periaatteena on, että jokainen vastaa ja maksaa omista jätteistään. Jätemaksujen suuruus ja niiden määräämisen perusteet on määritelty jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa. Jätemaksujen tulee vastata tarjottua palvelutasoa ja kannustaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteiden hyödyntämiseen.

Jätemaksujen laskutuksen hoitaa Millespakka Oy.

Jätelautakunnan hyväksymässä jätemaksutaksassa on määritelty jätemaksun perusteet. Järviseudun jätelautakunnan alueella ovat voimassa:

Jätemaksutaksa 1.1.2020 alkaen

Jätteenkäsittelyhinnasto 1.1.2020 alkaen

 

Perusmaksu

Järviseudun jätelautakunnan toimialueella kiinteistöiltä peritään niin sanottua perusmaksua, jolla katetaan esimerkiksi hyödynnettävien jätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilystä ja kuljettamisesta koituvat kulut. Tämän lisäksi maksua käytetään jätehuollon järjestämiseen liittyvien suunnittelu-, neuvonta- ja muista tehtävistä sekä jätehuoltoviranomaisen toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Perusmaksua peritään jätteenkäsittelyhinnaston mukaisesti asuinkiinteistöiltä, vapaa-ajan asunnoilta sekä kuntien ja seurakuntien toimitiloista. Vapaa-ajan asunnon ekomaksun hinnassa on otettu huomioon asunnon käyttöaste.

Perusmaksut

hinta alv.  24 %

Vakituinen asunto, kuntien ja  seurakuntien  toimitilat

38,50 €

Vapaa-ajan asunto

16,00 €

Vapaa-ajan asunto

(vakituinen asunto Millespakka Oy:n toimialueella)

12,70 €

Vapaa-ajan asunnon luonteeseen kuuluu, että niitä käytetään vain osan aikaa vuodesta. Mikäli vapaa-ajan asunto on käytettävissä loma-asumiseen, on siitä maksettava perusmaksu, vaikka käyttö olisi vähäistä.

Perusmaksun perimättä jättäminen on pääsääntöisesti mahdollista ainoastaan, mikäli kiinteistöllä oleva asuin- tai vapaa-ajanrakennus on käyttökelvoton. Käyttökelvottomuudesta on esitettävä luotettava selvitys, joka voi olla 1) kunnan rakennusvalvonnan lausunto käyttökelvottomuudesta, 2) muu riippumaton asiantuntijalausunto käyttökelvottomuudesta tai 3) selvitys, joka osoittaa, että rakennuksesta ei mene kiinteistöveroa.
 

Jäteastian tyhjennysmaksut

Järviseudun jätelautakunnan alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Tämä tarkoittaa, että kiinteistönhaltija sopii suoraan paikallisen jätteenkuljettajan kanssa kiinteistön jäteastian tyhjentämisestä. Jätteenkuljettaja laskuttaa jäteastian tyhjennysmaksun suoraan kiinteistön haltijalta.

 

Sako- ja umpikaivolietteiden maksut

Kiinteistönhaltija sopii suoraan paikallisen jätteenkuljettajan kanssa sako - ja umpikaivojen tyhjentämisestä. Lietteenkuljettaja laskuttaa kuljetusmaksun asiakkaalta.