Hyppää pääsisältöön

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Alajärven kaupunki, Järviseudun jätelautakunta
Alvar Aallon tie 1
62900  Alajärvi
jarviseudun.jatelautakunta@alajarvi.fi

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Sirma Lampinen
Sahapolku 49, 62900  Alajärvi
(06) 2412 2282, 0400 790 642
sirma.lampinen@alajarvi.fi

3. Tietosuojavastaava

Teemu Karhunen
Järvinet Oy
Järvikatu 1, 62900 Alajärvi

4. Rekisterin nimi

Rekisteri jätteen kuljetuksista (Jätelaki 143 §)

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on seurata jätteenkuljetustoimintaa keräämällä jätteen kuljettajilta rekisteriin jätelain 39 §:n 2 momentissa sekä valtioneuvoston asetuksilla annetuissa tarkemmissa säännöksissä tarkoitetut tiedot kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain sekä vuosittaisena tiivistelmänä tiedot kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrästä ja toimituspaikoista.

Rekisterin tietoja ylläpidetään ja käytetään yhteistyössä toimialueen kuntien jätehuollon palvelutehtävien hoitoa varten perustaman Millespakka Oy:n kanssa jätelain mukaisten tehtävien suorittamisessa.

6. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot 
-    nimi, osoite, henkilötunnus, puhelinnumero

Kiinteistö- ja rakennustiedot
-    yhteystiedot
-    rakennus/kiinteistötunnus
-    käyttötarkoitus (vakituiset asunnot, vapaa-ajan asunnot)
-    jäteastian tiedot (koko, määrä, sijainti)
-    jäteastian tyhjennystiedot 
-    kimppa-astiatiedot
-    sakokaivorekisteri
-    perusmaksurekisteri 

Rekisteriin merkityt henkilötiedot säilytetään viisi vuotta rekisteriin merkitsemisen jälkeen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet    

Tietolähteenä ovat asiakkaiden itsensä ilmoittamien tietojen lisäksi jäsenkuntien eri viranomaisilta (rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu), kuljetusyrityksiltä, väestörekisteristä (VTJ) sekä kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ) saadut tiedot.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin pitäjä ei luovuta rekisteröidyn henkilötietoja ulkopuolisille.
Tietoja käsitellään tarvittaessa Millespakka Oy:ssa jätehuoltopalvelujen tuottamiseksi. Viranomaisille lakien edellyttämissä määrin.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Sähköisestä rekisteristä tehdyt paperiset tallenteet säilytetään Järviseudun jätelautakunnan tiloissa ja hävitetään turvallisesti.

B. ATK:lla käsiteltävä aineisto
Sähköinen rekisteri on teknisesti suojattu ulkopuoliselta käytöltä rajoittamalla siihen pääsy käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Rekisterin käyttöoikeudet on annettu Millespakka Oy:ssä niitä työtehtävissä tarvitseville.

Sähköisestä rekisteristä tehdyt varmuuskopiot säilytetään Millespakka Oy:n ja Järviseudun jätelautakunnan lukituissa tiloissa

11. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus, että hänen tiedot poistetaan järjestelmästä ja käsittelystä, jos tietojen säilyttäminen rikkoo tätä asetusta tai unionin oikeutta tai jäsenvaltion lainsäädäntöä. Rekisteröidyllä olisi erityisesti oltava oikeus siihen, että hänen henkilötietonsa poistetaan ja ettei niitä käsitellä sen jälkeen, kun henkilötietoja ei enää tarvita niitä tarkoituksia varten, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, tai kun rekisteröity on perunut tietojenkäsittelyä koskevan suostumuksensa tai kun hän on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä tai kun hänen henkilötietojensa käsittely ei muutoin ole tämän asetuksen säännösten mukaista. (EU 2016/679)

Henkilötietojenkäsittely kuitenkin on edelleen lainmukaista, jos se on tarpeen sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi, lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi, kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä, yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia taikka tilastollisia tarkoituksia varten tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. (EU 2016/679)

Rekisteröidyllä on oikeus maksutta ja milloin tahansa kieltää käsittely tai vastustaa sitä, jos se liittyy suoramarkkinointiin. Olipa kyse sitten alkuperäisestä tai myöhemmästä käsittelystä, jota varten tiedot on kerätty. Tämä oikeus olisi nimenomaisesti saatettava rekisteröidyn tietoon ja esitettävä selkeästi ja muusta tiedotuksesta erillään. (EU 2016/679)

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä.
Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat asiakastiedot ja pyynnöstä saada niistä kopiot. (EU 2016/679)

Rekisterinpitäjän olisi käytettävä kaikkia kohtuullisia keinoja tarkistaakseen sellaisen rekisteröidyn henkilöllisyys, joka haluaa saada pääsyn tietoihinsa. Erityisesti verkkopalvelujen ja verkkotunnistetietojen yhteydessä. (EU 2016/679)

Mikäli tarkastusoikeus evätään, annetaan asiasta rekisteröidylle kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa ilmenee perusteet kieltäytymiselle. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.

13. Oikeus vaatia tiedon korjaamista  

Henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä. Rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. (EU 2016/679)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys. (EU 2016/679)

Rekisteröity voi pyytää tiedon korjaamista rekisterin yhteyshenkilöltä tai vastuuhenkilöltä. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä.  

Mikäli pyyntöön ei suostuta, annetaan asiasta rekisteröidylle kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.

14. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröidyllä olisi oltava oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita hänestä on kerätty, sekä mahdollisuus käyttää tätä oikeutta vaivattomasti ja kohtuullisin väliajoin, jotta hän voi pysyä perillä käsittelyn lainmukaisuudesta ja tarkistaa sen. Rekisterinpitäjän käsitellessä merkittäviä määriä rekisteröityä koskevia tietoja, rekisteröity täsmentää riittävällä tavalla ennen tietojen luovuttamista, mitä tietoja tai mitä käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee. (EU 2016/679)

Tämä tietosuojaseloste on luotu asiakkaan informointia varten. Tietosuojaseloste on saatavilla, pyynnöstä, Alajärven kaupungin kirjaamosta osoitteessa Alvar Aallon tie 1 ja asianosaisesta toimintayksiköstä.

15. Rekisterin säilytys,  arkistointi ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään vain, kun käsittely on ajankohtaista ja viimeisenä käsittelytoimena ne poistetaan, kun säilytysperustetta ei enää ole.
Tarkemmat tiedot ao. tiedonhallintasuunnitelmassa.
Arkistolaki (831/1994) 8 §.

16. Ilmoitusvelvollisuus tietoturvaloukkauksesta

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tieto-turvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.