Hyppää pääsisältöön

Jäteastiat ja tyhjennysvälit

Asianmukaiset jätteiden keräysvälineet

Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita näiden jätehuoltomääräysten mukaista jätteiden keräämistä varten. Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää. Jäteastiat on mitoitettava siten, että niiden kansi on aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää

  1. Käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun
  2. Kannellisia jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä;
  3. Vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukkutartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan;
  4. Maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä;
  5. Poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita jäteastioita.

 Jäteastiat on aidattava taaja-asutusalueella, kun niiden määrä on kolme tai enemmän.

Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Komposti on sijoitettava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että siitä ei aiheudu haittaa terveydelle, ympäristölle tai naapureille. 

Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty.

Elintarvikejätteen kompostoria ei saa sijoittaa 10 metriä lähemmäs naapurin kaivoa eikä ilman naapurin suostumusta viittä metriä lähemmäksi tontin rajaa.

Tämä määräys ei koske kompostointia, johon on saatu jätelain mukainen lupa.

Puutarhajätettä voidaan kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa, kehikossa tai avoaumassa.

Säännöllinen tyhjennysväli

Jäteastiat on jätehuoltomääräysten mukaan tyhjennettävä säännöllisesti. Eri jätelajeille on vähimmäistyhjennysvälit, joita on noudatettava. Säädellyt tyhjennysvälit varmistavat, että jätteistä ei aiheudu haittoja ympäristölle tai terveydelle.

Eri jätteiden keräysvälineet on tyhjennettävä vähintään seuraavin määrävälein:

Tyhjennysvälit (jätelaji - pisin tyhjennysväli)

Biojäte

2 viikkoa
Poltettava jäte 12 viikkoa
Vapaa-ajan asunnot (poltettava jäte) 12 kuukautta

* Kesäaikana suositellaan tyhjennysväliä 1 viikko.

Vapaa-ajan asunnoilla jäteastia on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa ja jäteastioiden tyhjennys (poltettava jäte) tulee suorittaa syyskuun loppuun mennessä.