Hyppää pääsisältöön

Jäteastiat, tyhjennysvälit ja kompostointi

Asianmukaiset jätteiden keräysvälineet

Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita näiden jätehuoltomääräysten mukaista jätteiden keräämistä varten. Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää. Jäteastian koolla ei tule perusteettomasti pyrkiä pidentämään tyhjennysväliä. Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Jäteastioiden aitaus on suositeltavaa mahdollisuuksien mukaan, kun niiden määrä on kolme tai enemmän.

Jäteasetuksen 10 § velvoittaa merkitsemään jäteastian kanteen tai etuseinään erottuvan merkinnän astiaan kerättävästä jätelajista. Jäteastian haltija huolehtii jäteastian merkitsemisestä jäteasetuksen mukaisesti. 

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää poltettavan jätteen osalta

  1. Käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun
  2. Kannellisia jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä;
  3. Vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukkutartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan;
  4. Maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä;
  5. Poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita jäteastioita.
  6. Jätteenkuljetusyritys voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin jäteastioiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta. Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa ei suositella vinssattavien pikakonttien käyttämistä työturvallisuussyiden takia.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää bio- ja pakkausjätteiden sekä pienmetallin osalta käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun. Biojätteen ja lasin osalta suositeltava koko on maksimissaan 240 litraa. Muovipakkausten, pienmetallin ja kartongin osalta voidaan käyttää suurempaa astiakokoa.

Säännöllinen tyhjennysväli

Jäteastiat on jätehuoltomääräysten mukaan tyhjennettävä säännöllisesti. Eri jätelajeille on vähimmäistyhjennysvälit, joita on noudatettava. Säädellyt tyhjennysvälit varmistavat, että jätteistä ei aiheudu haittoja ympäristölle tai terveydelle.

Eri jätteiden keräysvälineet on tyhjennettävä vähintään seuraavin määrävälein:

Tyhjennysvälit (jätelaji - pisin tyhjennysväli)

Biojäte

2 viikkoa kesäaikaan
4 viikkoa talviaikaan
Poltettava jäte 12 viikkoa
Lasipakkaukset 16 viikkoa
Pienmetalli 16 viikkoa
Kartonkipakkaukset 8 viikkoa
Muovipakkaukset 8 viikkoa
Vapaa-ajan asunnot (poltettava jäte) 12 kuukautta

Biojäteastian osalta kesä-ajaksi katsotaan toukokuu-syyskuu ja talviajaksi katsotaan lokakuu-huhtikuu.

Vapaa-ajan asunnoilla jäteastia on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa ja jäteastioiden tyhjennys tulee suorittaa syyskuun loppuun mennessä. Jos vapaa-ajan asunto on tyhjillään yli vuoden, edellyttää se poikkeamista näistä jätehuoltomääräyksistä. Keskeytykset tulee hakea kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselta Järviseudun jätelautakunnalta. Keskeytyksen voi hakea korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja se päättyy vuoden loppuun. 

Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajankiinteistön jäteastiat on tyhjennettävä yllä olevan taulukon tyhjennysvälien mukaisesti.

Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Komposti on sijoitettava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että siitä ei aiheudu haittaa terveydelle, ympäristölle tai naapureille. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostoriin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. Jätehuoltoviranomaisella on oikeus tehdä tarkastuksia kiinteistöllä kompostoinnin osalta.

Kompostoriin ei saa laittaa vieraslajeiksi luokiteltuja kasveja tai niiden osia. Lista vieraslajeista on löydettävistä kansallisesta vieraslajiluettelosta (vieraslajit.fi). Vieraslajien oikeasta jätteenkäsittelystä saa tietoa paikalliselta jäteyhtiöltä.

Kompostia ei saa poistaa kompostorista/kompostista ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen kompostin voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen.

Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Elintarvikejätteen kompostoria ei saa sijoittaa 10 metriä lähemmäs naapurin kaivoa eikä ilman naapurin suostumusta viittä metriä lähemmäksi tontin rajaa.

Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoitu, eli käymisprosessoitu biojäte tulee jälkikäsitellä ennen jätteen omatoimista hyödyntämistä kompostoimalla suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa tai sekoittamalla se mullan joukkoon, joka on erillisessä kannellisessa astiassa.

Puutarhajätettä voidaan kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa, kehikossa tai avoaumassa.